Reklamačný poriadok

Kategorie
 
 
 
 
 

Reklamační řád internetového obchodu Shabby Romantic

I. Obecná ustanovení

1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při jejím převzetí kupujícím. U věcí použitých neodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
2. Vlastnické právo koupené věci přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny za zboží. Při samoobslužném prodeji dochází k převodu vlastnického práva ke koupené věci okamžikem zaplacení kupní ceny za zboží.
3. Kupující je povinen po převzetí zboží zkontrolovat jeho množství, kvalitu a balení a neprodleně (bez zbytečného odkladu) oznámit prodejci případné nedostatky. (§599 OZ)
4. Záruka se vztahuje pouze na produkt uvedený na dodacím listě a faktuře a týká se všech vad zjištěných v záruční době způsobených chybou materiálu, chybnou konstrukcí nebo chybným zpracováním. Záruka se vztahuje na skryté vady na předmětu dodávky, ale nevztahuje se na vady, které vznikly neodbornou manipulací nebo neodborným zásahem na zboží po jeho předání kupujícímu nebo jeho zástupci. Následné poškození povrchu předmětu dodávky škrábnutím apod. se nepovažuje za skrytou vadu. (§ 619 OZ)
5. U zboží upravovaném na míru pro kupujícího (např. Úprava rozměrů a šití záclon a závěsů) je tolerance rozměru šířky a délky 0,5%.
6. Nabytím vlastnického práva přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy, zničení a poškození věci.

II. Lhůty pro uplatnění reklamace

1. Záruka na zboží je 24 měsíců. Záruční doby začínají běžet od data převzetí zboží kupujícím (§ 621 občanského zákoníku dále jen "OZ"). Záruční doba se vztahuje i na výrobky prodávané ve výprodejích, či se slevou. Pokud je však poskytnuta sleva na určitou vadu, pak tuto vadu nelze reklamovat. (§ 619 OZ)
2. Pokud je na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu vyznačena lhůta k použití (expirační doba), záruční lhůta neskončí před uplynutím této lhůty.
3. Pokud se na prodávané zboží vztahuje záruční lhůta delší než 24 měsíců je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením záruční lhůty. V záručním listu jsou podmínky a rozsah této záruky.
4. Práva z odpovědnosti za vady musí kupující uplatnit v záruční lhůtě, jinak tato práva zanikají.

III. Ztráta nároku na nároky ze záruky

Nároky plynoucí ze záruky zanikají, jestliže zboží bylo:
· poškozen přepravou spotřebitele,
· mechanicky poškozen neodbornou manipulací nebo špatným skladováním po převzetí zboží,
· zašpiněný a neodborně vyčištěn,
· poškozený neodborným zásahem do jeho konstrukce,
· znehodnocen nadměrným používáním nebo byl používán na jiný účel než se běžně používá,
· poškozený od domácích zvířat apod ...

IV. Místo uplatnění reklamace

1. Zjevné vady třeba neprodleně reklamovat v sídle prodávajícího Patricia Richterová RAIN, spol. s ro, Malá Čausa 289, 971 01 Malá Čausa (reklamační místo) předložením dokladu o zakoupení a zaplacení zboží. (§ 18 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele dále jen "ZOS"). Reklamaci je třeba oznámit nejprve písemně na adrese reklamačního sídla, nebo formou mailu ma adrese: shabby.romantic@gmail.com. Následně bude dohodnut další postup.
2. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů av odůvodněných případech do 30 dnů od uplatnění reklamace § 18 odst. 4 ZOS cit: "Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit spotřebitele o jeho právech podle obecného předpisu. Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z těchto práv spotřebitel použije, je povinen určit způsob vyřízení reklamace podle § 2 písm. m) ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek. "
3. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dní (§ 18 odst. 4 ZOS).
4. V případě reklamace zboží vystaví prodávající reklamační protokol v 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží kupující, 1 vyhotovení zůstane v prodejně.
5. Kupující dopraví reklamované zboží na reklamační místo za účelem posouzení opodstatněnosti reklamace kromě případu, že prodávající se rozhodne posoudit opodstatněnost reklamace jinak.
6. Reklamace se nevztahuje na přirozené stárnutí a běžné opotřebení výrobku
7. Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@shabbyromantic.sk), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Sb ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Sb Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 zákona 391/2015 Sb
8. spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http: //ec.europa .eu / consumers / odr / index_en.htm
9. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

V. Neodstranitelné vady

1. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.
2. Pokud jde o neodstranitelnou vadu, při které lze věc používat, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Při určování výše přiměřené slevy se přihlíží k charakteru vady, stupeň a způsob opotřebení věci, délku používání věci a možnosti jeho dalšího užívání.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze