Reklamační pořádek

Reklamační pořádek internetového obchodu www.shabbyromantic.cz

upravující podmínky reklamace mezi provozovatelem internetového obchodu (prodávajícím) a objednatelem (kupujícím)

 


 

Úvodní ustanovení.

Provozovatelem (prodávajícím) internetového obchodu www.shabbyromantic.cz je:

Patricia Richterová RAIN, spol. s ro
Malá Čausa 289
971 01 Malá Čausa

IČO: 36 334 456

DIČ: 2021818645

Nejsme plátci DPH

Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží.

Postup kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku v platném znění, se řídí podle § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku v platném znění, zákonem č. 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Postup kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku v platném znění, se řídí podle § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku nesprávného použití zboží, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku nesprávného skladování nebo manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu, či jakéhokoliv poškození kupujícím nebo třetí osobou .

Záruka se také nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí právo uplatněno kupujícím během záruční lhůty plynoucí z odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží, kterým se požaduje určitá náprava nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.

Kontrola zboží při převzetí

Kupující je povinen při převzetí zboží důkladně zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží zkontrolovat obsah zásilky a sepsat s přepravcem protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. V případě, že k takové situaci došlo, neprodleně nás prosím kontaktujte (viz. Kontakty)
Pokud zásilka vykazuje známky poškození nebo vniknutí do zásilky, ihned zkontrolujte s přepravcem obsah zásilky a sepište protokol o zjištěných chybách.
Pokud kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu bez sepsání protokolu o zjištěných chybách s přepravcem, prodávající z tohoto důvodu neuzná případné pozdější reklamace.
Po převzetí zásilky jsou další reklamace ohledně poškození zásilky řešeny s dopravcem. Kupující je po převzetí povinen bez odkladu překontrolovat obsah zásilky a případné závady hlásit přepravci ihned, nejpozději do 24 hodin od doručení zásilky. Je důležité zachovat zásilku v původním stavu včetně obalů a výplní. Další informace k převzetí a kontrole zboží jsou uvedeny v části Stahování zásilky

Postup vyřizování reklamací.

Ve smyslu tohoto RP, může oprávněná osoba uplatnit reklamaci písemně nebo elektronickou poštou.

Z reklamace musí být zřejmé zejména:
• kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),
• předmět reklamace, případně čeho se objednatel domáhá,
• komu je reklamace adresována,
• účet kupujícího na který má být vrácena cena reklamovaného zboží
• datum podání reklamace,
• podpis kupujícího nebo podpis Oprávněné osoby spolu s plnou mocí.

V případě podání reklamace Oprávněnou osobou jménem objednatele musí být k reklamaci přiloženy plnou moc k zastupování objednatele ve věci reklamace.

K reklamaci musí být spolu s požadovanými doklady přiložen i zboží, které je předmětem reklamace . Zboží, které je předmětem reklamace musí být kompletní, v původním obalu. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem reklamace nese kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.

Kupující je povinen v reklamaci co nejvýstižněji popsat chybu, pro kterou zboží reklamuje.

Pokud reklamace neobsahuje výše uvedené náležitosti bude považována za neoprávněnou.

Chyba zboží a nároky vyplývající z vad zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího a zcela zaplaceno.

Náklady na uplatnění reklamace a zaslání reklamovaného zboží prodávajícímu hradí kupující. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zasláno kupujícím na dobírku.

Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvýše 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Objednatel vydá klientovi o vyřízení reklamace písemný doklad.

Celková suma za uznanou reklamaci za zboží, které bylo vráceno prodávajícímu v souladu s tímto reklamačním řádem, bude převedena na účet kupujícího uvedený v reklamaci a to do 14 dnů ode dne uznání reklamace.


Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:
• při poštovních zásilkách - den doručení reklamace do sídla prodávajícího
• při doručení elektronickou poštou - den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty prodávajícího.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím
Ostatní právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené tímto RP se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi prodávajícím a kupujícím, příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek internetového obchodu www.shabbyromantic.cz a příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti od 26.03.2017 . Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit RP i bez předchozího upozornění. Změna RP je platná dnem jejího zvejnenia na stránce internetového obchodu www.shabbyromantic.cz

Tento Reklamační řád (dále jen "RP") upravuje právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu na www.shabbyromantic.cz jakož i úpravu práv a povinností smluvních stran s tím souvisejících . Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel.